Restaurant Relationship Development
position icon 1 Position / Full-time
คนแบบนี้ที่ต้องการ
 • ตามหาพร้อมติดต่อร้านอาหารที่น่าจะมีความสนใจ ในแพ็คเกจหรือสินค้าของบริษัท
 • โทรติดต่อหรือเข้าไปพบเพื่ออธิบายสินค้าหรือแพ็คเกจ ให้ลูกค้าเข้าใจและปิดการขาย
 • เป็นสื่อกลางประสานงานระหว่างทีมและลูกค้า
 • บริหารจัดการตัวเองเพื่อทำให้ถึงยอด KPI
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าเก่าและใหม่
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ตาม feedback ที่ได้รับมาจากลูกค้า
คุณสมบัติ
 • วุุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาบริหาร หรือการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และ สามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและงานเดี่ยวได้
 • มีความอดทนและเข้าใจว่าตำแหน่งนี้ อาจจะต้องเจอ การปฏิเสธจากลูกค้าเป็นบางที และสามารถรับมือกับ ความรู้สึกเหล่านั้นได้
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าตามที่ต่าง ๆ ได้
How to apply
 • ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ hr@bester-global.com